Navnenemda i Stryn kommune vedtok den 25. januar 2024 at vegen til Guddal skal hete Gutdalsvegen, selv etter mange innspill som ville ha Guddalsvegen som vegnavn. Beboere på Guddal hadde nok ikke sett for seg at Gutdalsvegen skulle bli ledet ut av at Statens kartverk hadde vedtatt Gutdal som rett skrivemåte på stedsnavnet.

Det står respekt av Silje Skarstein (Sp) i nemnda, som her påtar seg ombudsrollen, noe som kjennetegner en god politiker. Hun oppfordrer sterkt grunneierne til å klage. Takk Silje. Vegard Bjørlykke (Frp) ser også det urimelige i valg av vegnavn og ber om at det i møte-protokollen kommer frem at dette er noe vi ikke ønsker, - flott Vegard. Den 24.01. kom «Ungdomsrådet si samrøystes tilråding: Ungdomsrådet støttar innspela som er kome på at Guddal og Guddalsvegen gjev meir meining og namn på stad og veg». Kloke ungdommer.

Undertegnede har sett gjennom er rekke gamle kart over Oppstryn. Her finner vi m.a. Fosnæs, Dorreflot, Hjælle, Glomnæs, Volnæs, Gutdal og Skaare m.fl. Med respekt å melde, dette gir ingen mening, med henvisning til navnekonsulenter i Vestland og Språkrådet. Disse gamle stadnavnene egner seg ikke til utvelgelse til vegnavn i dag, men har naturligvis stor historisk interesse og verdi, slik Kristian Solvang så presist har gjengitt det i Fjordingen den 06.02.

Vi har også lest Aalandsboka om Guddal, side 287-294, gjennom de sist 4-500 år, hvor navnet blir skrevet på flere ulike måter, men Gutdal er ikke nevnt verken som stedsnavn eller etternavn. Men det står at: «Guddal er den einaste garden i Stryn som er nemnd i Fornmannasogene, (Fornm.s. VII 215)». Rolv sin oldefar, Erik Gudal (1864-1946) fikk sin egen bauta på Guddal. Han skrev ikke Gutdal, men Gudal, som er «hugget i stein».

Foto: Kartutsnitt

Hvordan kan Kristian Solvang så bastant påberope seg sannheter som trumfer alt annet på hva som er rett og galt? Ovennevnte tatt i betraktning er det god grunn til å stille spørsmålstegn ved akkurat det. Det kan etter vår mening ikke være historie alene, og kart fra oldtiden, som avgjør vegnavnet på det som i dag er en privat vei.

I skriv til beboerne 31.01. står det: «Skrivemåten av vegnavn følger reglene i Lov og stedsnavn. Vedteken skrivemåte må nyttast». Språkrådet har i brev av 12.01. tilrådd navneformen Gutdalsvegen.

Det er sikkert smart for staten å ha noen overordnede føringer for vegnavn, klageinstans osv, men det overformynderiet og byråkratiet som her har utspilt seg er kritikkverdig. Vi føler oss trygge på at alle vegnavn i Stryn kommune bedre kunne blitt håndtert av avdelingsleder Anita E. Myklebust og namnenemda, sammen med innbyggere, på en ryddig og god måte.

Så, skal man rykke ut til Guddal, er det best å følge skiltet ved rv 15, det er ikke til å misforstå, da kommer man til Guddal, punktum.

Rolf Guddal, Lier

Rolv Guddal, Tanum