Fråsegn frå Hareid, Herøy, Stranda, Sykkylven, Sande, Vanylven, Ulstein, Volda, og Ørsta Arbeidarparti til årsmøtet i Møre og Romsdal Arbeidarparti 2024.

Ny tunnel på Strynefjellet med arm til Geiranger må prioriterast i NTP 2025-2036.

Framlegg til vedtak: Rv 15 (Konsept B1) ny Strynefjellstunnel med arm til Geiranger må sikrast fullfinansiering i NTP 2025–2036 med anleggsstart i første seksårsperiode. Planleggingsmidlar til rv 15 Konsept B1 må sikrast i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2024.

Grunngjeving: Arbeiderpartiet sentralt har fronta: «Binde landet sammen. Bygge ny vei og jernbane. Rassikring. Vedlikehold og oppgradering av eksisterende vei. Sikre industrien trygge ferdselsårer».

Vedteke KVU konsept B1 rv 15 Strynefjellet med arm til Geiranger oppfyller intensjonane.

«Binde landet sammen»: Rv 15 er ferjefritt og kortaste samband aust/vest for heile regionen. Også til Trøndelag via E6 på Otta er rv 15 viktig. Arm til Geiranger opnar for heilårs turisme.

«Rassikring»: Konsept B1 med arm til Geiranger ras-sikrar 30 raspunkt (13 pkt. på rv 15 og 17 pkt. på arm til Geiranger). I dag er fv 63 til vanleg stengt austover til Breidalen i 7 mnd.

«Sikre industrien trygge ferdselsårer»: Tunnelane på rv 15 Strynefjellet er i dag smale og lave og stettar heller ikkje krava i tunnelsikkerheitsforskrifta. Arma til Geiranger kan tilføre straum for det grøne skiftet, og trygger bygda og turistar med nødutgang for uforutsette hendingar og Åknes krisescenario.

Rv 15 Måløy–Otta er i NTP omtala som «arm til E6» i korridor 6, og er eit viktig bindeledd mellom sjø og jernbane for godstransport. Dagens strekning via Strynefjellet vert ikkje vurdert som føreseieleg og sikker. Både nærings- og kollektivtransport samt privatbilar må nytte andre og lengre vegstrekningar. Rv 15 vert også ofte stengt her grunna ras eller rasfare.

Eit vegnett som gir god regularitet, tryggleik, lågast mogleg transportkostnader og best miljø med innkorta avstand og redusert stigning frå 12 til under 5 % er svært viktig for det ekspansive og verdiskapande næringslivet på Nordvestlandet. I tillegg vert trekkruter for villreinstamma sikra i det vedtekne konseptet.

I Stortinget si handsaming av NTP 2022–2033 vart det tydelege fleirtalsmerknader om forventa anleggstart i perioden 2022–2027. Rv 15 er det brei semje om i heile regionen og ingen debatt om traseval.

Stortinget la rv 15 konsept B1 med arm til Geiranger inn i Statens vegvesen si portefølje i Statsbudsjettet 2023. Men planarbeid og modning av prosjektet vert ikkje følgt opp.

Våre veljarar undrar seg på kvifor våre sentrale politikarar ikkje leverer. Møre og Romsdal Arbeiderparti ventar at konseptet vert innarbeid og fullfinansiert i Nasjonal Transportplan 2025–2036.

Karen Høydal, leiar Ørsta Arbeidarparti

Sverre Leivdal, leiar Volda Arbeidarparti