Lesarinnlegg:

E39 Byrkjelo-Grodås: Kryssløysingar Svarstad

Kryss: Muleg løysing for kryss på Svarstad (illustrasjon).  Foto: Illustrasjon

I staden for å starte med konklusjonen, burde ein forvente eit minimum av analyse som grunnlag for planlegginga

Nyhende

Statens vegvesen si utgreiing datert 23.5.2018 er offentleg kjent. I referat frå kommunestyremøte 19.9.18 verkar utgreiinga ukjend for representantane.

I Kap. 1 «Innleiing» framgår at SV sitt utgangspunkt er to kryss i Stryn kommune: Innvik og Markane. I tillegg skal kryss på Svarstad vurderast… Kap. 2 «Planlagt E39 på Svarstad». E39 går under RV15. Dette hindrar bygging av «fullt kryss»… Kap. 3 lister opp seks alternativ for kryss. Vegnormalen tillet ikkje kryss i tunnel. Fire alternativ utelukka. Gjenstår 1) Ikkje kryss. 4) Halvt kryss mot sør… Kap. 4.3-4.6 : Trafikktryggleik, Sårbarheit, Samfunnssikkerheit og Trafikknytte. Konklusjonen er at fullt kryss bør byggast. Trafikknytten vert 4,5 milliard høgre med enn utan kryss. Kap. 4.7.3 drøfter lokal og regional verknad av kryss på Svarstad. Det er verd å merke seg at ny RV15 Strynefjellet ikkje er nemnt… Kap. 5 «Konklusjon» Fordelane med eit kryss på Svarstad er mykje større enn ulempene. Halvt kryss inngjekk ikkje i vurderinga 4.3-4.6. SV legg fram dette som alternativ.