Husa Tonninghaugen 11 og 13 (nærast omsorgssenteret) skal pussast opp og nyttast til bustad for ni einslege flyktningar. Det vart opplyst på møtet i helse- og sosialutvalet.

Stryn kommune har vedtak på busetjing av 40 flyktningar i 2016.

– I tillegg til kjem familiegjenforeing, slik at det totalt blir 50 flyktningar som skal busetjast i kommunal regi dette året, fortalde helse- og sosialsjef Berit Wetlesen.

Busetjing av flyktningar har gjennom mange år vore «god butikk» for Stryn kommune. I den økonomiske ramma for 2016 ligg det 25 millionar frå staten til busetjing av den tildelte kvoten. Ettersom ti av flyktningane er i kategorien einslege mindreårige (17-18 år), aukar statstilskotet med 3,5 millionar kroner. Den totale løyvinga blir dermed 28,5 mill. kroner.