"Det er lett å bli demotivert av at ein kommune vi skal yte tenester til, ikkje har tillit til oss"