Ønskjer at planlagd gang- og sykkelveg vert forlenga

foto