Det er mogleg å få dekka ein stor del av kostnaden vedrehabilitering av ballbinge gjennom spelemiddelordningar.

- I Farsundi Førde vurderer grannelaget å rehabilitere ballbingeanlegget, mednytt kunstgras, nye nett i basketkorger og fotballmål og utskiftingav øydelagde plankar. Totalkostnaden på ei slik rehabilitering vilbli på om lag 120 000 kr, og 50 prosent av kostnadene vert dekka avspelemidlar. Dugnadsarbeidet er stipulert til om lag 15 – 25 00kroner, og dette viser at det er gode høve til å kunne få eittilnærma nytt anlegg for ein låg kostnad, seier Matias Helgheim i Fylkeskommunen.

Han opplyser at også Sparebankstiftinga ytereit tilskot på kr. 10 000 til kvar binge som skiftarkunstgraset, under føresetnad om godkjend spelemiddelsøknad. 2017vil vere siste tilskotsåret for denne ordninga, så no er altsåriktig tidspunkt for å sende inn søknad.