Tre fylkesting vil prioritere ny strynefjellstunnel