Innbyggarstemma er eit prosjekt i politiet som handlar om få innsikt i innbyggarane og behova deira.

– Vi har valt Stryn sentrum som tema, og ønskjer innspel i høve trafikktryggleik, støy, uteliv og ungdomstilbod med meir. Vi inviterer alle som brukar Stryn sentrum til å svare, seier politioverbetjent Vidar Stavik.

Viss du vil delta i spørjeundersøkinga, kan du gå inn på nettsida til politiet der temaet er: Korleis gjer vi Stryn sentrum til ein best muleg stad å vere?