Stryn kommune fekk 19 fleire innbyggjarar i første kvartal 2016. Folketalet er dermed oppe i 7.168.

- Dette følgjer den positive utviklinga med stabil vekst sidan 2008, seier ordførar Sven Flo.

Basert på Statistisk Sentralbyrå sin prognose, er det grunn til å rekne med ytterlegare auke i folketalet dei komande åra. I 2020 er det venta at Stryn vil ha 7.385 innbyggjarar. Framskriving av folketalet etter middells vurderingsfaktor, tilseier at her er 8.227 innbyggjarar i 2040. Med høg vurdering snakkar vi om eit folketal på 9.486.