Knappe to timar på overtid vart det oppnådd semje i meklinga mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikkeom ny overeinskomst for kjøttindustrien. Dermed unngår ein streik ved m.a. Nordfjor Kjøtt i Loen.

Oppgjeret som vart landa natt til søndag, medfører at minstelønnssatsen vert heva med 5,40 til 172.10 kroner per time, fagbrevtillegget aukar med 0,75 kroner og tillegge for forskya arbeidstid mellom kl 19-21 aukar med kr 1,1 til 14 kroner per time.