Saksdokumenta blei lagt ut måndag ettermiddag rundt klokka 15.

Styremøtet er torsdag.

I forslaget til vedtak skriver Lødemel at Helse Møre og Romsdal anerkjenner at det er gjort store forbetringar i Helseplattformløysinga det siste året men at det framleis står att viktige områder som må forbetrast.

Det er Helse Midt-Norge som tar den endelege beslutninga på sitt styremøte 13. desember.

Lødemel har merka seg at ei utsetting vil medføre auka kostnader. Han anbefaler å gå i dialog med Helse Midt-Norge for å frå fram dei økonomiske konsekvensane av ei utsetting.

I ei pressemelding seier Lødemel dette:

– Vi vurderer at det er for stor risiko knytt til pasientsikkerheit og forsvarleg drift til å gå på no. Mi tilråding til styret blir derfor å utsette innføringa i april. På denne måten kan ressursane i Helseplattformen settast inn til å optimalisere og forbetre brukervennlegheita i løysinga fram mot sommaren.

  • Lødemel peikar på at det på St. Olavs hospital har oppstått nye alvorlege feil, seinast i november mellom anna for meldingsflyt og legemiddelhandtering.

  • Han viser også til Helsetilsynet sitt pågåande tilsyn med Helseplattformen-løysinga ved St. Olavs hospital, de kritiske feil kan true pasientsikkerheita. Desse avvika er enno ikkje lukka.

Raudt nivå

Lødemel opplyser at Helse Møre og Romsdal dei siste vekene har gjennomført ei risiko- og sårbarheitsanalyse, med spesiell vekt på konsekvensen for pasientsikkerheit i Helse Møre og Romsdal. Arbeidet har skjedd i tett dialog med fleire føretakstillitsvalgte, hovudverneombod og leiargruppa i føretaket.

På to område konkluderer dei med raudt nivå, som betyr svært høg risiko.

– Vi i Helse Møre og Romsdal har gjort våre eigne vurderingar av løysinga, basert på føresetnadene i vårt helseføretak, både når det gjeld pasientsikkerheit, organisering, bemanning og kapasitet. Resultatet av analysa er på raudt nivå for pasientsikkerheit og kapasitet. Sjølv med omfattande avbøtande tiltak er vi ikkje kome tilstrekkelig ned i risiko, forklarer Olav Lødemel i pressemeldinga.

Innstillinga frå Lødemel er i tråd med anbefalinga frå adm.dir Grethe Aasved ved St. Olavs hospital. Det er også i tråd med anbefalinga frå Anne Breiby, tidlegare styreleiar ved St. Olavs hospital, og frå IT-professor Dag Svanæs ved NTNU.