Dei fleste verksemder løyser feriespørsmålet ved at tilsette får kome med ynskje om ferietidspunkt, og så prøver arbeidsgjevar så godt som mogleg å fordele ferietida for på best mogleg måte ta vare på både ynskja frå dei tilsette og behovet til bedrifta.

Men er det ikkje mogleg å kome alle ferieynskja i møte, er det arbeidsgjevar som titl slutt må avgjere tidspunktet for ferien, heiter det i ei pressemelding frå Arbeidstilsynet.

Ein arbeidstakar har rett til tre samanhengande ferieveker i hovudferie-perioden frå 1. juni til 30. september.

Regelverket seier også at arbeidsgjevar i god tid før ferien skal drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalt eller arbeidstakar. Arbeidsgjevar må sørgje for at ferien blir avvikla.

Arbeidstilsynet slår fast at ferie er ein viktig del av eit heilskapleg HMS-arbeid. Utkvilte og «lada opp» medarbeidarar gir mindre risiko for ulykker, mindre sjukefråvær, betre stemning og godt arbeidsmiljø på jobben. Og dette gjer at folk kan stå lenger i jobb.

All lovbestemt ferie som ikkje er avvikla i ferieåret skal overførast til komande ferieår. Det gjeld også i dei tilfelle der arbeidstakar til dømes har vore sjuke over fleire år og har mykje ferie til gode.

(©NPK)