Verdscupen i skiskyting held fram i Nove Mesto

foto