– Turistane skal vere her lengst mogleg og legge att mest mogleg pengar

foto