(NPK): Konkurransetilsynet varsla fredag at deivurderer å gripe inn mot salet av ferjeselskapet Fjord1 tilkonkurrenten Torghatten. Det var Sogn ogFjordane fylkeskommune som i fjor haust vedtok å seljemajoritetsposten sin i Fjord1 til transportselskapet Torghatten iBrønnøysund. Fredag sende Konkurransetilsynet varsel til partane omat dei vurderer å setje foten ned for det omstridde salet.

– Vifryktar at transaksjonen vil føre til redusert konkurranse ikomande anbodskonkurransar om drift av ferjesamband. Redusertkonkurranse vil auke kostnadene for dei offentlege oppdragsgivaraneog føre til høgare billettprisar for ferjepassasjerane, seierkonkurransedirektør Lars Sørgård i ei pressemelding.

Tiltak ikkjenok

Dei forslaga Torghatten tidlegare i mai la på bordet om tiltaksom kan dempe dei negative verknadene på konkurransen, er ikkje noktil å rette opp skaden, meiner tilsynet.

Fylkesordførar JennyFølling (Sp) i Sogn og Fjordane meiner varselet er som venta, mentrur likevel salet går i orden.

– Da vi vedtok salet av Fjord1, vardet varsla at det kunne ventast krav om avhjelpande tiltak. Dettilsynet no seier, er at Torghatten så langt ikkje har komme oppmed tilstrekkelege tiltak. Det får dei moglegheita til å gjere no,seier Følling tilFirda.

Også Statens vegvesen – som ved sida av fylkeskommunane eroppdragsgjevar for ferjedrifta i Norge,  bad i marsKonkurransetilsynet om å stoppe samanslåinga av selskapa.Vegvesenet meiner det er grunn til å frykte at oppkjøpet vilsvekkje konkurransen og gje dyrare ferjetenester.

Konkurransetilsynet skal gjere endeleg vedtak i saka innan1. juli, etter at partane har fått kommentere dei førebelsevurderingane som tilsynet no har lagt fram. Der kan Torghattenkomme med nye forslag som kan sikre konkurransen om ferjeanboda.