Besøksforbodet på sjukeheimar og sjukehus blir oppheva

foto