Etter planen skal opparbeidinga av Hol bustadfelt i Stryn vere klar innan november. Det er ønskje om å leggje tomtane ut for sal i sommar. Stryn kommune er i gang med utbygginga av bustadfeltet, og saka vedrørande tomtekostnader skal opp i sektorutvalet for tekniske saker i morgon.

Det er prekær mangel på bustadtomter nær Stryn sentrum. I rådmannen sitt framlegg til vedtak er det sett ein grunnpris for tomtane på 141 kroner per kvadratmeter. Anleggsbidraget for opparbeiding av veg, vatn, kloakk, straum og gatelys er føreslått til kr. 516.000.- per tomt.

Det er 22 tomtar fordelt på to område. Totalt tomteareal er på knappe 19,4 dekar. Med friareal og vegareal m.m. er området totalt på rundt 30 dekar.