Ekstra mottak av flyktningar utløyste ekstra tilskot